Suggested text: Our website address is: https://edensmakelaars.nl.CommentsSuggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.MediaSuggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.CookiesSuggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.Embedded content from other websitesSuggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.Who we share your data withSuggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.How long we retain your dataSuggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.What rights you have over your dataSuggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.Where your data is sentSuggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service." />

Edensmakelaars hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze. In ons privacy statement informeren wij u over de gegevens die we verwerken van onze gebruikers/klanten/relaties.

Wanneer is dit van toepassing?

Dit privacy statement is van toepassing op alle gegevens die Edensmakelaars verzamelt en verwerkt van gebruikers van haar website, danwel van gebruikers van haar producten en/of diensten.

Verzamelde gegevens

Indien u zich inschrijft (al dan niet via onze website), producten en/of diensten afneemt, dan vragen wij u om diverse gegevens, zoals onder andere uw personalia, adres, e-mailadres, telefoonnummer, inkomen, bankrekeningnummer, en dergelijke. Ook vragen wij u om een kopie van uw legitimatiebewijs, teneinde ons ervan te verzekeren dat we met de juiste persoon te maken hebben en om fraude tegen te gaan.

Verder registreert Edensmakelaars de contactmomenten met u, zodat we u in het vervolg nog beter kunnen bedienen. Indien u een onderneming hebt, vragen wij u altijd om een kopie van een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel.
De volgende door de VMH vastgelegde gegevens inzake de koop, huur, verkoop of verhuur van een object, worden verwerkt:

  • Zoekprofielen;
  • Datum van aanmelding, alsook de periode waarin uw object te koop staat of heeft gestaan of te huur is of wordt aangeboden;
  • Omschrijvingen en kenmerken van het object, waaronder de oppervlakte en indeling van het object, de verkoopprijs, de huurprijs, het bouwjaar, kadastrale gegevens, alsmede de WOZ-waarde;
  • Foto’s, video’s en overige media van het object;
  • Wanneer u een object koopt of huurt, of het aangeboden object is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum.

Gebruik gegevens

De verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Het sluiten van overeenkomsten en het nakomen ervan;
  • Het verlenen en factureren van onze diensten in de meest ruime zin des woords;
  • Het verlenen en factureren van onze producten in de meest ruime zin des woords;
  • Het verspreiden van nieuwsbrieven (indien gewenst);
  • Marktonderzoek en andere marketingdoeleinden in de meest brede zin van het woord.

De voor het hiervoor omschreven doel verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, dan wel voor zover dat nodig is voor de naleving van wettelijke verplichtingen. In voorkomende gevallen kan dit langer zijn indien dat noodzakelijk is voor een goede afwikkeling van de overeenkomst.

Uw persoonsgegevens zullen zonder uw toestemming niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit nodig is in het kader van onze dienstverlening aan u of vereist is onder toepasselijke wet- en regelgeving. Indien u als bezoeker van onze website besluit uw gegevens via de VMH aan een derde te verstrekken, door bijvoorbeeld een link op onze website aan te klikken, dan is de VMH niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze derde met uw persoonsgegevens omgaat.

De VMH verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. DE VMH neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Beveiliging

De VMH neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@hvab.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Edensmakelaars en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hvab.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van meerdere cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die op uw computer worden geplaatst en waarin informatie kan worden opgeslagen. Deze cookies blijven voor onbepaalde tijd opgeslagen op uw computer.

Google Analytics registreert onder meer welke pagina’s de bezoekers van deze website bekijken, uit welk land zij afkomstig zijn, waar zij op klikken, welke browser ze gebruiken en welke schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt gebruikt om de website te optimaliseren. Google, gebruikt de informatie om een relevant, anoniem advertentieprofiel op te bouwen waarmee zij in staat is gerichter advertenties aan te bieden. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Tevens maakt Edensmakelaars voor deze website gebruik van cookies voor een technisch juiste werking van de site. Het is mogelijk de browser van uw computer zodanig instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kunnen wij de juiste werking van de site niet garanderen.

Vragen?

Heeft u vragen over ons privacy beleid? Neemt u dan contact op met ons bestuur van Edensmakelaars via edensmakelaars@hetnet.nl. U kunt uw gegevens altijd opvragen en in voorkomende gevallen laten wijzigen, dan wel laten verwijderen, indien en voor zover dit een goede uitvoering van de overeenkomst niet in de weg staat.

Edensmakelaars behoudt zich te allen tijde het recht voor om dit Privacy Statement te wijzigen. Wij bevelen derhalve aan dat u regelmatig onze website checkt op aanpassingen van ons Privacy Statement.